Els ambientòlegs
agenda
escrit el 10 de juny de 2011

Entrevista al representant del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya

 

Image

 

1. Quin creus  que és el paper actual dels ambientòlegs en la conservació, ordenació i gestió del paisatge?

Els llicenciats en Ciències Ambientals podem aportar una visió integradora del paisatge en general, una visió que tingui en compte la importància d'aquest vector ambiental des de totes les vessants: ecològica, visual, econòmica, turística, agrària, etc. Som conscients que si no apliquem les eines adequades per a la conservació, ordenació i gestió del paisatge, aquest pot patir severes modificacions que en poden diluir l'estat actual i comportar una degradació de l'entorn natural, rural i agrari del Priorat. Els ambientòlegs, conjuntament amb la societat del Priorat, som capaços d'establir els mecanismes que han de permetre aquesta gestió adequada del paisatge. Els ambientòlegs, un col·lectiu jove i emprenedor, creiem que la gestió del paisatge és la base que ha de permetre el desenvolupament sostenible de regions com el Priorat. Un model basat en el respecte per l'entorn natural i agrari, tot promovent l'activitat econòmica, la qualitat i la innovació.

 

2. Quina  és  la teva percepció del paisatge del Priorat, de les seves transformacions i de les seves tendències cap el futur?

El paisatge del Priorat és viu, en constant transformació degut a la dinamització del territori. Durant molts anys, les accions de les persones sobre el paisatge han anat modelant la imatge actual del Priorat que tots tenim al cap. Aquestes transformacions, on els espais naturals també han tingut un paper molt rellevant, fan que sigui necessari que siguem capaços de discutir, discernir i consensuar quin paisatge volem acabar tenint al Priorat. La tendència de futur es podria deixar a la mà de ningú, però si volem garantir-ne la qualitat cal que aquest futur sigui discutit a la societat civil. La diversitat social i econòmica del Priorat, fa que disposem d'un paisatge divers i que ha aconseguit lligar activitats econòmiques - sobretot al voltant del vi - amb el desenvolupament d'iniciatives conservacionistes, turisme rural, nuclis urbans i infraestructures. La transformació del paisatge vindrà donada en funció de com decidim que avanci cada sector implicat, de quina incidència ha de tenir cada activitat sobre el paisatge, etc.

 

3. Com veus la implicació dels agents de la comarca en la dinamització del paisatge del Priorat?

La comarca del Priorat, de dimensions mitjanes, però amb una interrelació social molt marcada, fa que no sigui complicat que els diferents agents es puguin coordinar per a dinamitzar el seu paisatge. La seva implicació serà fonamental perquè s'arribi a bon port i la Carta del Paisatge sigui una eina consensuada i útil per a tots els agents de la comarca. Està clar que alguns agents tenen una vinculació molt més marcada amb el territori i el paisatge, però tots en formem part, tots gaudim del paisatge del Priorat, per tant totes les veus seran importants alhora de dibuixar el futur.

 

4. Quines propostes faries per millorar els objectius de qualitat paisatgística i el programa de gestió de la Carta del Paisatge del Priorat?

En termes generals considero que tant els objectius de qualitat paisatgística, com el programa de gestió, han de perseguir l'aplicabilitat i comprensió pels agents del territori. Això ja s'ha aconseguit clarament en les diferents sessions de treball conjuntes, en les quals penso que s'han consensuat aquests objectius i el pla de treball proposat per l'equip tècnic redactor de la Carta del Paisatge del Priorat. Caldrà també establir mecanismes efectius per la revisió periòdica d'aquests objectius, per tal de veure on estem fallant, on estem anant per bon camí i així adoptar les mesures oportunes per tal de reconduir la situació en el cas que sigui necessari.

 

5. Com creus que podria el teu Col·legi Professional implicar-se en la Carta del Paisatge del Priorat? En quines accions i compromisos podria fer-se responsable o col·laborar?

El Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, si bé no es pot comprometre a cap acció concret sobre el territori, ja que considero que no és un agent que visqui en constant interrelació amb el paisatge del Priorat, si que pot assumir compromisos per la professionalització de la gestió del paisatge al Priorat. Els ambientòlegs podem aportar les eines i els professionals que ajudin a la interpretació i gestió del paisatge, amb una visió interdisciplinar i integradora. En el COAMB trobareu tota la col·laboració que estigui al nostre abast pel que fa a la participació en el seguiment de la Carta del Paisatge els propers mesos i anys. Finalment, des del Col·legi d'Ambientòlegs també podem buscar les fórmules per tal d'oferir serveis, formació i recursos que els agents del territori que gestionen el paisatge (ambientòlegs o no) puguin necessitar.

 

Participació ciutadana
Consell Comarcal del Priorat Pl. de la Quartera, 1 de Falset, 977830119