L'opinió dels experts
agenda
L'estudi i la intervenció en el paisatge és multidisciplinar, afecta a molts professionals diferents: els paisatgistes, els arquitectes, els geògrafs, els ambientòlegs, els enginyers agrònoms, els gestors del paisatge, entre altres.

Pels seus coneixements i la seva experiència poden ser uns agents clau a l'hora d'establir estratègies i mesures d'intervenció per  la gestió, l'ordenació i la protecció del paisatge del Priorat. Així doncs, en aquest apartat podreu llegir les entrevistes realitzades a alguns d'aquests col·lectius professionals.

El debat d'experts pretén ser un diàleg obert entre professionals de diferents disciplines per parlar sobre la Carta del Paisatge del Priorat.
ELS AMBIENTòLEGS info
Entrevista al representant del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya     1. Quin creus  que és el paper actual dels ambientòlegs en la conservació, ordenació i gestió del paisatge? Els llicenciats en Ciències Ambientals podem aportar una visió integradora del paisatge en general, una visió que tingui en compte la importància d'aquest vector ambiental des d...

ELS GEòGRAFS info
Entrevista al representant del Col·legi de Geògrafs de Catalunya     1. Quin creus  que és el paper actual dels geògrafs en la conservació, ordenació i gestió del paisatge? La tasca dels geògrafs és polièdrica i en funció de l'aproximació que s'adopti prendrà un rol o un altre, tal i com s'ha vist en la participació de geògrafs ...

ELS ARQUITECTES info
Entrevista al representant del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya      1. Quin creus  que és el paper actual dels arquitectes en la conservació, ordenació i gestió del paisatge? Des de sempre els arquitectes i la arquitectura, han jugat un paper primordial en la transformació i l'ordenació del paisatge. Els arquitectes, com els paisatgistes són els agents o tècnics...

ELS ENGINYERS AGRòNOMS info
Entrevista al representant del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya     1.       Quin creus  que és el paper actual de l'enginyer agrònoms en la conservació, ordenació i gestió del paisatge? L'enginyer agrònom té un paper estratègic en l'ordenació i gestió del paisatge, en tant que desenvo...

ELS PAISATGISTES info
Entrevista a un arquitecte paisatgista     1.     Quin creus  que és el paper actual dels arquitectes del paisatge i dels paisatgistes en la protecció, ordenació i gestió del paisatge? El paper dels paisatgistes en la protecció, ordenació i gestió del paisatge és essencial. El treball dels paisatgistes ha de ser sobretot la projectació i ordenació paisatg&i...

ELS GESTORS DEL PAISATGE info
Entrevista a un gestor del paisatge 1.     Quin creus  que és el paper actual dels experts en gestió del paisatge? Com a camp disciplinar de caràcter transversal, la gestió del paisatge es refereix a una amplia diversitat de temàtiques que consideren aspectes ambientals, socials, culturals, normatius i territorials. El paper dels experts en gestió del paisatge, al meu parer, no només s'ha de referi...

ELS BIòLEGS info
Entrevista a un biòleg     1.     Quin creus que és el paper actual dels biòlegs en la protecció, ordenació i gestió del paisatge? Segons el meu criteri, la participació dels biòlegs en qualsevol aspecte que tingui relació amb la definició d'un territori és imprescindible. Recolzo la meva afirmació en el fet que a qualsevol escala d'aproxim...

DEBAT D'EXPERTS
PROFESSIONALS DEL PAISATGE, QUINA ES LA VOSTRE VISIÓ DELS PAISATGES DEL PRIORAT?
escrit per ALBERT CORTINA el 17 de juny de 2011

Bon dia,

Per iniciar aquest Fòrum d'experts i professionals del paisatge, us animo a expressar la vostre opinió sobre quina visió teniu dels paisatges del Priorat. En aquest debat podem reflexionar sobre les dinàmiques de transformació i evolució que s'estan produint en el paisatge de la comarca, així com quines serien les vostres propostes per garantir la seva proteccio i millorar l'ordenació, projectaci&o...

  • Personalment crec que, en el context de Catalunya i, en general, dels països de l'oest d'Europa, el Priorat és una excepcionalitat fruit d'una geografia i una història molt particulars. Sigui com sigui, avui tenim un territori amb un paisatge - físic, però també humà- aspre i dur, però nítid i amb una personalitat innegable. El paisatge és l'expressió integradora del què avui és el Priorat, i més enllà de la component econòmica que se li reconeix, és una peça fonamental de la seva pròpia existència. Des del punt de vista de Catalunya, la protecció d'aquesta excepcionalitat que és el paisatge prioratí ha d'esdevenir una qüestió de país. En aquest sentit, cal fer tots els esforços per capgirar la mirada dels centres de decisió barcelonins, sempre amb l'esguard cap al nord, i l'actitud sovint indiferent de les metròpolis més properes (Reus-Tarragona).
    escrit per Roger Pascual el 10 de juliol de 2011

Participació ciutadana
Consell Comarcal del Priorat Pl. de la Quartera, 1 de Falset, 977830119