REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
agenda
escrit el 08 de octubre de 2015

En la sessió plenària del 24 de setembre de 2.015 es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals el següent reglament dels pressupostos participatius:

 

 

REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE FLIX

 

Article 1. Els pressupostos participatius

Dins les accions per a fomentar la participació ciutadana en la vida institucional de l’Ajuntament de Flix és voluntat d’aquest consistori que es determini via votació directa de la ciutadania una part de les inversions anuals a executar pel consistori.

 

Article 2. Consignació pressupostària

1.      L’ajuntament de Flix reservarà, amb caràcter anual, una partida del capítol d’inversions no inferior al 10% per a destinar-la a les actuacions que resultin del procés participatiu previst en aquest reglament.

2.      L’aprovació definitiva del Pressupost recaurà sempre en el Ple Municipal.

 

Article 3. Veïns de Flix

A fi de poder participar en aquest procés, tindran la consideració de veïns de Flix tots els empadronats majors de 16 anys.

 

Article 4. Recollida de propostes

1.      Les propostes podran ser recollides a través de qualsevol dels següents mecanismes:

a.      Al portal web de participació ciutadana de l’Ajuntament de Flix.

b.      Presencialment a les oficines mitjançant formulari.

2.      Aquestes hauran d’incloure una descripció el més acurada possible de l’actuació que es proposa, un pressupost estimat i les dades de contacte del o dels proposants. No s’admetran propostes anònimes.

3.      Un mateix veí podrà presentar fins un màxim de 3 propostes, bé sigui individualment o com a part d’un col·lectiu.

4.      Les propostes es limitaran a actuacions executables en el capítol d’inversions, descartant-se les que comportin despesa corrent, que es canalitzaran cap a altres òrgans de participació.

5.      Si la proposta o no incorpora una estimació econòmica o hi ha dubtes sobre la seua quantia, els serveis tècnics en faran una valoració.

 

Article 5. Acceptació de propostes

1.      El Consell de la Vila analitzarà totes les propostes recollides, les agruparà per àmbits temàtics i similituds i revisarà que compleixin els criteris establerts, descartant aquelles que no siguin legals, que no siguin competència municipal, que siguin tècnicament inviables, que el pressupost d’execució superi el límit econòmic, que siguin ambientalment insostenibles o que fomentin l’exclusió social.

2.      De totes les propostes pre-seleccionades el Consell de la Vila n’escollirà un màxim de 15 mitjançant votacions eliminatòries

3.      S’informarà a través de la pàgina web i els mitjans locals de comunicació de la llista de propostes admeses i no admeses.

4.      Els proposants podran fer les al·legacions que considerin oportunes al Consell de la Vila, que les estudiarà en sessió expressa abans de publicar les propostes definitives

5.      Una vegada completada la relació de propostes acceptades, es configurarà un Quadren de Propostes, amb la descripció i la valoració de cadascuna d’elles, que es posarà a disposició dels veïns a través de la pàgina web municipal, els mitjans de comunicació locals i els mecanismes que en garanteixin una màxima difusió.

 
    Article 6. Elecció de les propostes a executar.

1.      Mitjançant votació presencial, els veïns de Flix elegiran la o les propostes a executar en el pressupost de l’any següent.

2.      El procés de votació s’allargarà un mínim de 3 dies, incloent un dissabte entre els dies hàbils per a la votació.

3.      Cada votant podrà seleccionar fins a 5 projectes del total de proposats.

4.      Se seleccionaran les propostes que hagin obtingut una major puntuació fins a assolir la suma prevista de pressupost participatiu. En aquest procés s’aniran descartant aquelles propostes valorades en una quantitat superior a la diferència entre el pressupost participatiu i el valor total de les propostes seleccionades fins al moment.

5.      El Consell de la Vila donarà el vist-i-plau final al procés de votacions i proclamarà els projectes seleccionats.

 

Article 7. Calendari

Per tal de fer compatible aquest procés participatiu amb l’elaboració i aprovació del Pressupost Municipal es publicarà cada any un calendari detallant les fases d’admissió de propostes, al·legacions, votacions i publicació de resultats.

 

 

 

CALENDARI 2015


Constitució del Consell de la Vila:                                          05/10

Admissió de propostes:                                                          fins el 23/10

Avaluació propostes pel Consell de la Vila:                            05/11

Publicació Quadern de Propostes:                                        11/11

Votacions:                                                                               del 25/11 al 28/11

Proclamació projectes seleccionats:                                     03/12


 

Participació ciutadana
Ajuntament de Flix , consorci@localret.cat