NOTÍCIA
agenda
Anunci d'aprovació inicial les bases específiques de la convocatòria subvencions
ANUNCI Amb data 27/04/2015, l’Ajuntament en Ple ha acordat aprovar inicialment les Bases Específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Participació de l’Ajuntament de Badalona destinades a promocionar i dinamitzar els programes i activitats de caràcter cultural, lúdic i cívic de les entitats representatives d’altres comunitats autònomes (penyes i/o cases regionals)  D’acord amb l’article 124 del Decret, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals en relació amb l’art. 48 de la LRJPAC , es sotmet a tràmit d’informació pública l’aprovació de les referides bases, per termini de 20 dies hàbils comptats a partir de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Així mateix, es procedirà a la publicació del present anunci al tauler d’anuncis i a la seu electrònica municipal.. L’expedient  podrà ser consultat a les dependències de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Participació, a la Plaça Assemblea de Catalunya, 9-11, 1a planta, als efectes que els interessats puguin presentar les al·legacions o observacions que estimin oportunes. En cas de no haver-hi al·legacions durant el termini d’exposició pública, s’entendran aprovades definitivament. Una referència d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un diari dels de major difusió local. Les bases aprovades inicialment són les següents: BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA DESTINADES A ACTIVITATS, PROGRAMES O ACTUACIONS DE LES ENTITATS REPRESENTATIVES DALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES (PENYES) 1.Objecte de la subvenció  L’objecte d’aquestes Bases específiques, d’acord amb el què preveu art. 17.2 de la LGS en relació amb l’Annex IV de les Bases d’Execució del Pressupost 2014(en endavant BEP) atès que el pressupost de 2014 (del qual formen part les BEP) s’ha prorrogat actualment per a l’exercici 2015 en aplicació del que disposa l’article 169.6 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, és regular els criteris i procediment de concessió de subvencions per part del departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona destinades a les Entitats de caràcter cultural (penyes i/o cases regionals) de la nostra ciutat, que persegueixen objectius de vertebració social, projectes i activitats de caràcter sociocultural i cívic, per tal d’afavorir la integració i la interacció amb d’altres ciutadans que procedeixin d’altres comunitats autònomes, que aquestes activitats siguin sense afany de lucre, i que complementin o supleixin la competència municipal o siguin d’interès local.  2.Programes i activitats subvencionables   Els programes, projectes i activitats objecte de subvenció seran les relacionades amb activitats de caràcter cultural, lleure i cívic en relació al calendari festiu, i/o costums i pràctiques de l’entitat sol·licitant, coherents amb els criteris propis de la Regidoria de Seguretat, Convivència i Participació i que tinguin incidència en el foment i la promoció de la convivència i la participació de ciutadans que procedeixen d’altres comunitats autònomes a la ciutat així com  projectes de representació en activitats organitzades per entitats d’àmbit superior al municipal per a la   promoció de la cultura d’altres comunitats autònomes, obertes a la ciutadania i que facin possible la projecció de la ciutat en aquest àmbit Les activitats i programes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015. 3.Legislació En tot allò no contemplat en aquestes bases s’estarà a les Bases d’Execució del Pressupost Municipal i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reglament que la desenvolupa i resta de normativa concordant. L’acceptació de la subvenció implica la de la present normativa, la de les bases, la de la convocatòria i la de la LGS.     4.Procediment El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases és de concessió en règim de concurrència competitiva. 5.Beneficiaris Podran obtenir la condició de beneficiaris les entitats que tramitin la corresponent sol·licitud d’acord amb l’article 4 d’aquestes bases específiques i que compleixin les condicions i els requisits següents: a) Condicions
 • Que les entitats duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès social per al municipi de Badalona.
 • Que les activitats complementin o supleixin la competència municipal.
 • Que les activitats que realitzin siguin sense afany de lucre.
 b). Els requisits que s’han d’acreditar degudament són:
 • Estar legalment constituïdes i inscrites al registre públic que correspongui.
 • No estar incurs en el règim d’incompatibilitats i prohibicions vigent d’acord amb l’art. 13.2 i 3 LGS en relació a l’art. 26 RLGS.
 • Estar al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social, i amb l’Ajuntament de Badalona, d’acord amb l’art. 13.2 e)  LGS  en relació als articles  18 i 19 i 22.1 RLGS.
 • Haver justificat suficientment les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat de l'Ajuntament de Badalona.
 6.Sol·licituds i documentació complementària. 1. Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran  complimentant el model instància proporcionada per l’Ajuntament i es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament, a les Oficines Municipals de Districte o a les oficines registrals obertes als efectes a les Àrees Municipals, instància que tindrà el següent contingut: 
 • Identificació de qui subscriu la sol·licitud i la qualitat en que actua (amb expressió de NIF).
 • Identificació de qui ha de ser beneficiari (amb expressió de CIF).
  
 • Domicili, a efectes de les notificacions, i número de telèfon.
 • Declaració de reunir els requisits de les presents bases i acceptació de les mateixes.
 • Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur.
 • Compromís de complir les condicions de la subvenció concreta.
 • Petició de la subvenció concreta que es pretén rebre per al finançament de l'activitat projectada.
 • Pressupost de l’activitat i/o dels programa/es per al/a les qual/s es sol·licita subvenció.
 • Lloc, data i signatura del sol·licitant i, segell de l’entitat
 2. A la instància haurà d'adjuntar-se la següent documentació: 
 • Fotocòpia del NIF del representant de l’entitat.
 • Fotocòpia del CIF de l’entitat
 • Full de dades bancàries, on es podrà transferir, si escau, l’import de la subvenció en cas que aquestes dades hagin variat respecte l’any anterior o si és la primera vegada que es sol·licita la subvenció.
 • En cas que l’entitat hagués sol·licitat subvenció a aquest Ajuntament a l’exercici 2014, els tres documents abans referits es podran suplir amb la complimentació del document “declaració de vigència de la documentació” que s’adjuntarà al model de sol·licitud de subvenció. 
 • Documentació acreditativa de la legal constitució i inscripció de l’entitat pel cas que sigui la primera vegada que es sol·licita subvenció.
 • Documentació acreditativa de la composició de la Junta Directiva de l’entitat i de que la persona sol·licitant és la representant legal de l’entitat per a la sol·licitud de la subvenció (certificats i/o actes corresponents).
 • En cas que l’entitat hagués sol·licitat subvenció a aquest Ajuntament a l’exercici 2014, l’esmentada documentació es podrà suplir mitjançant la complimentació del document “Certificat de la composició de la Junta, Acord de l’entitat de sol·licitud de subvenció i atorgament d’autorització a la persona que la sol·licita”, que s’adjuntarà al model de sol·licitud de subvenció. 
 • Acreditació d’estar al corrent de llurs obligacions tributàries mitjançant els corresponents certificats de l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social sens perjudici que l’entitat autoritzi expressament a l’Ajuntament de Badalona per tal que demani el certificat de l’Agència Tributària i, en el seu cas, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, conforme a la Disposició Addicional Divuitena de la LRJPAC en relació al articles  14.1.e LGS i 22.2 RLGS.
 • Projecte de l’activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti comprendre l’abast, la intenció i la importància de la proposta.
 • Memòria explicativa de les activitats realitzades per l’entitat durant l’exercici anterior, signada i segellada.
 • Comptes aprovats globals i per programes, de l’últim exercici tancat, signats i segellats.
 • Declaració responsable de no haver demanat, ni rebut ajuts i/o subvencions per aquest mateix concepte d’altres Àrees o organismes autònoms de l’Ajuntament de Badalona o d’altres administracions o entitats.  Aquelles que, en llur cas, es determinin expressament a la convocatòria, en relació amb les finalitats i actuacions de les entitats, àmbit d’implantació d’aquestes i naturalesa dels programes a subvencionar.
 7.Criteris de valoració per a l’atorgament 1) Els criteris que es tindran en compte per tal d’atorgar ajuts a les propostes presentades seran els següents:  1. La viabilitat tècnica, econòmica, material i de recursos humans del projecte o activitats proposades.2. El autofinançament de l’entitat sol·licitant.3. Les subvencions d’altres organismes públics.2. Criteris de valoració: El valor econòmic serà fixat en base al nombre i a les característiques de les sol·licituds presentades, i seran avaluades  d’acord amb els següents criteris: 1.La projecció i d’interès general per al conjunt de la població de Badalona............fins a 15 punts 2. La capacitat organitzativa de l’entitat, ...................................................................fins a 6 punts3. El caràcter innovador de l’activitat.........................................................................fins a 4 punts Per ser acceptada la sol·licitud caldrà un mínim de 16 punts. 8.Import màxim de les subvencions Les presents subvencions podran superar el límit del 50% dels cost de l’activitat i arribar fins el 100% del cost de l’activitat i/o programa a que s’apliqui, donat que la majoria d’entitats realitzen activitats exclusives i singulars que suposen un complement a les competències que té atribuïdes la Regidoria de Seguretat, Convivència i Participació pel que fa a la realització de la seva programació anual. L’import de la subvenció rebuda no podrà ser mai d’una quantia que, en concurrència amb els ingressos que l’activitat subvencionada generi i altres subvencions o ajuts rebuts d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari; si es produís aquesta situació es reduirà la subvenció en la proporció que correspongui i, en el cas que el beneficiari ja l’hagi rebuda, tindrà l’obligació de retornar l’import que correspongui. 9.Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions és l’alcalde, a proposta de la Junta de Govern Local. La competència per a l’autorització, la disposició i l’obligació de les despeses corresponents, correspondrà als regidors i regidores d’Àrea, en ús de les facultats que tenen delegades de l’alcalde en virtut de la Resolució de 5 de juliol de 2011. 10.Terminis El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del següent de la publicació de la convocatòria al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. Si la sol·licitud o documentació no reunís els requisits exigits a les bases especifiques i al decret de convocatòria, el servei gestor requerirà a l’interessa’t per tal que en un termini no superior a deu dies s’esmenin les deficiències o s’acompanyin el documents preceptius, amb  indicació que, en cas de no fer-ho se’l tindrà per desistit de llur petició, arxivant-se sense més tràmit.   El termini per a l’atorgament de les subvencions no excedirà de tres mesos comptadors a partir del dia següent al de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, la manca de resolució dins d’aquest termini produirà efectes desestimatoris.  11.Acceptació Les subvencions hauran d’ésser acceptades per les persones beneficiàries, en el termini màxim d’un mes comptador des de la data de notificació de la concessió, als efectes de donar compliment a les condicions fixades per a la seva aplicació. Prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50 per cent de la quantitat subvencionada. Amb caràcter excepcional i atenent les característiques del programa es podran efectuar pagaments anticipats del 80% de l’import subvencionat, prèvia sol·licitud i justificació per part de l’entitat de la projecció dels moviments de Tresoreria que posin de manifest la necessitat de fer-ho, com a finançament necessari per poder portar a terme les actuacions inherents a la subvenció. No s’exigeix la constitució de garantia en cap dels supòsits de pagaments anticipats esmentats. Tot això sens perjudici del seu reintegrament en cas d’incompliment de les obligacions establertes a l’Annex IV de les Bases d’Execució del Pressupost municipal vigent, a les bases específiques, a la convocatòria o a la Llei.  12.Forma i termini de justificació de la subvenció  Cal justificar el 100% del programa subvencionat per aquest ajuntament, import que s’indicarà a l’assabentat de l’atorgament de la subvenció. En cas contrari, la subvenció es limitarà a la part proporcional del total justificat del projecte presentat.  La justificació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament constitueix una comprovació de d’adequat ús dels fons públics rebuts pels beneficiaris, la prova de que els referits fons s’han aplicat a la finalitat per a la qual es van concedir i acreditació del compliment de les condicions imposades i dels resultats obtinguts.  L’esmentada justificació es realitzarà, mitjançant la rendició del compte justificatiu de la despesa realitzada, que constitueix acte obligatori del beneficiari o entitat col·laboradora, davant l’òrgan atorgant, i, que consisteix en la justificació de la despesa realitzada, sota responsabilitat del declarant, comprenent els documents que a continuació es relacionen: 1. Declaració de rendició del compte justificatiu de la subvenció, segons el model facilitat per l’ajuntament. 2. Memòria de l’activitat subvencionada, consistent en: 
 • Declaració subscrita pel beneficiari sobre les activitats realitzades que hagin estat finançades amb la subvenció i el seu cost.
 • Desglossament de cadascuna de les despeses efectuades;
 • Relació numerada correlativament de tots el documents justificatius que s’aportin.
 3. Factures i demés documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, import dels quals hagi estat abonat amb càrrec a la subvenció concedida; el servei gestor compulsarà i conformarà les còpies d’aquests documents i quedaran dipositats en l’entitat beneficiària per un període mínim de 4 anys.   Les factures hauran de reunir els requisits expressats al Real Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació; 
 • Girades a nom de l’entitat, amb totes les seves dades identificatives: nom, adreça i CIF
 • Nom i cognoms de l’expenedor o denominació social, i NIF.
 • Factura signada del proveïdor amb aportació del rebut degudament signat i segellat. Haurà d’incorporar la descripció complerta de l’operació, preu total i determinació de l’IVA.
 • Número, i en seu cas, sèrie de la factura
 • Referents exclusivament a l’activitat o projecte subvencionat
 • Lloc d’emissió i datades a l’any d’atorgament de la subvenció
 • Als efectes d’aquestes bases no s’admetran documents escanejats si no s’acompanyen del corresponent original en paper.
 • En cas d’aportar l’original i la còpia (que haurà d’ésser perfectament llegible) per a la seva compulsa, es retornaran els originals a l’entitat. En cas contrari, els originals restaran incorporats a l’expedient.
 • Les factures hauran d’acompanyar-se d’un comprovant bancari acreditatiu del seu pagament (transferència bancària o extracte bancari dels pagaments fets per xec).
 Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els següents documents: - Els rebuts de nòmines emplenats de conformitat amb l’OM 27-12-94, amb els seus corresponents justificants de pagament.- Els butlletins de cotització de la Seguretat Social (TC1 i TC2) amb els seus corresponentsjustificants de pagament.- Les retencions sobre els rendiments del treball, amb la comunicació de dades al pagador (art. 88 del Reglament de l’IRPF), model 145 facilitat per l’AEAT i amb els seus corresponents justificants de pagament. 4. Full publicitari de la col·laboració de l’Ajuntament en les activitats subvencionades amb la fórmula següent: "Amb el suport de l'Ajuntament de Badalona" i el logotip oficial de l'Ajuntament de Badalona, d’acord amb els models tipogràfics aprovats per la Corporació. En el cas que no es pogués aportar l’esmentat full, el personal tècnic municipal corresponent incorporarà a l’expedient declaració conforme en l’activitat subvencionada no es va programar la confecció del mateix. El termini per presentar la justificació de la subvenció serà de tres mesos a partir de la data de finalització del termini per a la realització de l’activitat i, com a màxim fins el 31 de gener del 2016. Els projectes, programes o activitats subvencionades s’hauran de realitzar com a màxim fins al 31 de desembre de 2015. A fi i efecte de possibilitar el control de la concurrència de subvencions, els documents  justificatius presentats pels beneficiaris hauran d’ésser validats i estampillats pel servei gestor, mitjançant un segell existent a l’efecte. El servei corresponent comprovarà l’aplicació efectiva de l’ajut a les finalitats per a les quals ha estat concedit, i el beneficiari facilitarà l’accés a la informació necessària a aquest efecte, en el cas que es requereixi. La justificació haurà d’ésser aprovada per l’òrgan competent, que serà el que va concedir la subvenció, arxivant-se pel servei gestor i comunicant-se a la Intervenció General adjuntant-se    tots els documents que conformen el compte justificatiu i, en tot cas, l’informe i certificat de conformitat previ de l’òrgan gestor.  No obstant això, cas per cas o de manera genèrica, la intervenció municipal podrà establir altres requisits de comprovació i documentació complementària a la requerida en aquestes bases. 13.Partida pressupostària La concessió de les diferents subvencions hauran d’anar amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del pressupost de 2015 en prorroga del de 2014. 
Aplicació pressupostàriaId, Op.Núm. OperacióImport
440-9240-48906RC20150000795537.000,00
…” Badalona, 4 de maig de 2015 El Secretari General accidental (R. 18/08/2014)     Albert Müller i Valentí    

 

 
Participació ciutadana
Ajuntament de Badalona Pl. Assemblea de Catalunya, 9-11, 93 483 26 00