NOTÍCIA
agenda
Anunci d'aprovació inicial les bases específiques de la convocatòria subvencions
ANUNCI Amb data 27/04/2015, l’Ajuntament en Ple ha acordat aprovar inicialment les Bases Específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Participació de l’Ajuntament de Badalona destinades a promocionar i dinamitzar els programes i activitats de caràcter cultural, lúdic i cívic de les entitats representatives d’altres comunitats autònomes (penyes i/o cases regionals)  D’acord amb l’article 124 del Decret, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals en relació amb l’art. 48 de la LRJPAC , es sotmet a tràmit d’informació pública l’aprovació de les referides bases, per termini de 20 dies hàbils comptats a partir de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Així mateix, es procedirà a la publicació del present anunci al tauler d’anuncis i a la seu electrònica municipal.. L’expedient  podrà ser consultat a les dependències de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Participació, a la Plaça Assemblea de Catalunya, 9-11, 1a planta, als efectes que els interessats puguin presentar les al·legacions o observacions que estimin oportunes. En cas de no haver-hi al·legacions durant el termini d’exposició pública, s’entendran aprovades definitivament. Una referència d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un diari dels de major difusió local. Les bases aprovades inicialment són les següents: BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA DESTINADES A ACTIVITATS, PROGRAMES O ACTUACIONS DE LES ENTITATS REPRESENTATIVES DALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES (PENYES) 1.Objecte de la subvenció