Pressupost Participatiu 2018
agenda

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha optat enguany per reconvertir el model de Pressupost Participatiu, que fins ara es basava en propostes ciutadanes de millora de la vila que, després d’avaluar si reunien els criteris necessaris, eren sotmeses a votació pública. Aquest model s’ha anat treballant i millorant amb el pas dels anys, sobretot en la fase de recollida de propostes, amb la finalitat d’ampliar la participació dels vilatans. En base a l’experiència adquirida, es proposa un model més integratiu que concep les propostes ciutadanes com a projectes d’àmbit sectorial. Pel que fa a la partida econòmica, es disposa d’un total de 200 mil euros dividits en 165 mil euros per a inversió, 25 mil euros per a despesa corrent, i 10 mil euros per a les propostes que decideixi el Consell d’Infants.

Qui hi pot presentar propostes?

  • Entitats registrades al Registre Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, mitjançant aquest formulari específic.
  • Vilatans i vilatanes d’Arenys de Mar, a través d'aquest formulari web.
  • Infants de 5è i 6è dels centres escolars d’Arenys de Mar.

Quin funcionament té?
Es crearan Taules de debat durant la fase propositiva formades per entitats i ciutadania que manifestin el seu desig de prendre-hi part. Hi pot participa tot ciutadà i entitats interessats en un sector concret i es formarà una Taula de debat per a cada tema (esports, cultura, espai públic, promoció econòmica, joventut, participació, educació, drets civils, gent gran, etc). En funció del gruix i tipus de propostes es podran agrupar les propostes de diferents temes, i al final de cada sessió es prendrà nota de quines han estat les propostes seleccionades per elevar-les als consells municipals corresponents.

També es crearan Consells Sectorials (Gent Gran, Benestar Social, Promoció Econòmica, Geriàtric, Esports, Cultura), que rebran les propostes derivades de les Taules deliberatives sectorials. Aquests consells validaran les propostes segons els criteris per passar a votació i, en funció d’aquests, les inclouran i/o les reformularan. Acabaran de perfilar les propostes sense canviar l’esperit d’aquestes. També elaboraran la llista de votació de les propostes i la retornaran a les Taules de deliberació.

El Consell d’Infants és una de les grans novetats del Procés Participatiu 2018. Tindrà un funcionament autònom de la resta de taules propositives, doncs disposa d’una partida econòmica pròpia per proposar accions o projectes que passaran directament a la llista de votació. Hi participarà l’alumnat de 5è i 6è de primària de cada centre escolar d’Arenys de Mar. Elaboraran les seves propostes durant el primer trimestre del curs i les votaran en el segon trimestre.


CALENDARI DE LES FASES info
 


Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777